Acces la informații publice

Accesul la informatiile de interes public
 
       Accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la orice informaţii de interes public, definite astfel prin Legea 544/2001, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane si autorităţile publice.
 
      Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.
 
      Pentru a solicita în scris informaţii de interes public cu privire la activitatea Comunei Gheorghe Doja puteţi trimite o cerere pe adresa com.Gheorghe Doja, sat Gheorghe Doja, str.Principală, nr.6,Cod poștal 547260, judeţul Mureş sau prin poştă electronică la adresa ghdoja@cjmures.ro.
      Pentru asigurarea accesului la informaţiile de interes public, Comuna Gheorghe Doja a desemnat următoarea persoană cu responsabilităţi in acest domeniu:
 
1. Responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public:
Högyes László - consilier - Compartimentul achiziții publice
Adresa: com.Gheorghe Doja, sat Gheorghe Doja, str.Principală, nr.6,Cod poștal 547260, judeţul Mureş Telefon: 0265 – 331112; Fax: 0265-331212 E - mail: ghdoja@cjmures.ro Website: www.gheorghedoja.ro Program: luni - vineri 8.00 - 16.00
 
2. Responsabil cu transparenţa decizională:
Högyes László - consilier - Compartimentul achiziții publice
Adresa: com.Gheorghe Doja, sat Gheorghe Doja, str.Principală, nr.6,Cod poștal 547260, judeţul Mureş Telefon: 0265 – 331112; Fax: 0265-331212; E - mail: ghdoja@cjmures.ro; Website: www.gheorghedoja.ro Program: luni - vineri: 8.00 - 16.00
 
3. Responsabil cu informarea presei:
Dombi Francisc - Viceprimar
Adresa: com.Gheorghe Doja, sat Gheorghe Doja, str.Principală, nr.6, Cod Poștal 547260, județul Mureș,
Telefon:0265-331112;Fax: 0265-331212; E-mail: ghdoja@cjmures.ro; website: www.gheorghedoja.ro
Program: luni - vineri: 8 - 16
 
Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii în cazul încălcării dreptului de acces la informaţiile de interes public
 
În cazul în care considerați ca dreptul dumneavoastră privind accesul la informațiile de interes public v-a fost încalcat puteți proceda astfel:
I. - Să formulați o reclamație administrativă în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al autoritatii.
- Reclamația trebuie adresată Primarului Comunei Gheorghe Doja iar acesta este obligat ca în urma unei anchete administrative să dea un raspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea reclamației.
- Dacă reclamația este întemeiată raspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.
Temei legal: Art. 21 din Legea nr. 544/2001;
                   Art. 32 - 34 din Normele metodologice.
II. - Să formulați o plângere la instanțele judecătorești în cazul unui răspuns nesatisfăcător sau când nu se răspunde în termen.
- Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază persoana vătămată sau în a carei razî teritorialî se află autoritatea publicî împricinată. - Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publică să furnizeze informațiile solicitate și să plătească persoanei vătămate daune morale și/sau patrimoniale.
- Hotărârea tribunalului poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de Apel este definitivă și irevocabilă.
- Atât acțiunea depusă la prima instanță cât și recursul la Curtea de Apel se judecă în procedura de urgență și sunt scutite de taxă de timbru.
Temei legal: Art. 22 din Legea nr. 544/2001;
                   Art. 36 din Normele metodologice.