Analiza SWOT a comunei

Puncte tari
• Aproape de noduri importante de transport rutier
• Aproape de aeroportul internaţional care deserveşte 4 judeţe din Regiune
• Varietatea formelor de relief care permit practicarea multiplelor forme de turism
• Resurse naturale bogate
• Flora şi faună diversificată
• Zonă atractivă din punct de vedere al investiţiilor
• Reţea hidrografică bogată
• Forţă de muncă ieftină
• Tendinţa de creştere a numărului IMM-urilor
• Existenţa infrastructurii sociale şi educaţionale de bază
• Cadre didactice calificate;
• Veniturile administraţiei publice locale sunt stabile
• Mediu curat
• Angajaţii consiliului local sunt bine pregătiţi, au o atitudine europeană
• Cetăţenii au o atitudine puternică de patriotism local
• Iniţiative intense din partea consiliului local de a dezvolta comuna
• Existenţa ideilor de dezvoltare durabilă
• Organizaţii civice active
• Consiliul local este membru al unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară
• Relaţii intercomunitare bune (relaţii frăţeşti)
• Populaţie educată într-un anturaj favorabil, în spiritul ordinii şi al disciplinii
• Diversitate culturală şi religioasă
• Potenţial agricol ridicat atât în ceea ce priveşte zootehnia, cât şi producţia vegetală
• Suprafeţe agricole întinse care permit cultivarea diferitelor categorii de culturi agricole
• Potenţial silvic ridicat, constituind o zonă foarte importantă de aprovizionare la nivel judeţean

Puncte slabe
• Inexistanta accesului feroviar indirect
• Infrastructură de turism slab dezvoltată, resursele în domeniu insuficient exploatate
• Numeroase obiective turistice istorice, degradate
• Potenţial industrial insuficient exploatat
• Subvalorificarea resurselor turistice
• Calitatea scăzută a serviciilor în domeniul turistic
• Lipsa unor itinerarii turistice tematice care să valorifice potenţialul natural/antropic
• Lipsa programelor şi a resurselor financiare necesare protejării patrimoniului
• Investiţii reduse în tehnologii de protecţie a mediului
• Reţeaua unităţilor de practicare a agroturismului insuficient dezvoltată
• Lipsa serviciilor sanitare din localităţile arondate
• Probleme educaţionale la grupele de populaţie sărace, în special rromi
• Necorelarea ofertei educaţionale cu nevoile de pe piaţa muncii
• Subfinanţarea unor unităţi de învăţământ, mai ales din mediul rural
• Creşterea numărului de persoane asistate
• Mediu construit degradat
• Infrastructură edilitară învechită
• Reţea de comunicaţii electronice slab răspândită
• Inexistenţa reţelei de distribuţie a apei potabile în localităţile arondate
• Inexistenţa reţelei de colectare a apei uzate
• Servicii de de asistenţă socială slab dezvoltate
• Servicii medicale slab dezvoltate
• Accesul dificil al asistenţei medicale de urgență în localităţile arondate
• Centre familiale pentru copii instituţionalizaţi insuficiente, îngreunând astfel integrarea acestora în societate
• Lipsa condiţiilor de acces în instituţii publice şi mijloace de transport pentru persoane cu handicap
• Infrastructura slab dezvoltată
• Accesibilitate rutieră proastă
• Lipsa posibilităţilor de transport în comun care protejează mediul
• Lipsa infrastructurii turistice
• Localitatea nu are un centru modern
• Lipsa serviciilor integrate pentru locuitori
• Amplificarea migraţiei care cuprinde în special populaţia tânără
• Sporul natural negativ
• Scăderea numărului naşterilor şi îmbătrânirea treptată a populaţiei
• Lipsa infrastructurii pentru sprijinirea antreprenoriatului (centru de incubaţie, centru de inovare, parc       industrial)
• Oferta serviciilor de consultanţă în domeniul afacerilor slab dezvoltate (serviciilor de consultanţă pentru elaborarea de studii de marketing, management de proiect, analize financiare, etc.
• Investiţii reduse în tehnologie performantă
• Desfiinţarea unor unităţi industriale tradiţionale şi pierderea pieţelor pe acest segment
• Statutul juridic neclarificat al terenurilor unde pot fi executate dezvoltările
• Intensitatea scăzută de know how şi de capital al întreprinderilor
• Lipsa parteneriatelor de tip PPP
• Lipsa reţelelor locale a întreprinzătorilor
• Numărul celor încadraţi în agricultură este foarte mare
• Piaţă de desfacere neorganizată pentru produsele agricole, care creează dificultăţi în valorificarea produselor agricole;
• Restrângerea producţiei unor culturi tradiţionale
• Terenuri agricole de dimensiuni mici care nu permit o exploatare eficientă, cu productivitate maximă, existenţa unor zone neexploatate
• Ponderea serviciilor agricole în totalul producţiei agricole este redusă
• Parc de maşini şi utilaje agricole învechit care determină o exploatare ineficientă
• Ponderea mare a produselor chimice, respectiv a îngrăşămintelor chimice utilizate în fertilizarea solurilor, în defavoarea celor naturale, concomitent cu scăderea terenurilor agricole fertilizate;
• Existenţa unor zone agricole inundabile, cu producerea de pagube materiale însemnate
• Scăderea reîmpăduririlor
• Existenţa unor zone afectate de secetă, necesitatea adoptării unei politici manageriale adaptate previziunilor privind seceta
• Depozite de deşeuri neconforme cu standardele sanitare, lipsa serviciilor moderne de colectare selectivă a deşeurilor;
• Slaba diversificare a activităţilor economice, dependenţa aproape exclusivă de agricultură
• Economia locală nu este specializată, bazată pe avantaje comparative sau competitive ale regiunii
• Localitatea nu are un centru modern
• Lipsa serviciilor pentru locuitori

Oportunități
• Prin cooperarea întreprinzătorilor locali crearea clusterelor locale care sunt capabile de valorificarea produselor locale pe pieţele naţionale şi internaţionale
• Prin dezvoltarea turismului rural se vor crea noi locuri de muncă
• Prin creşterea producţiei locale va creşte utilizarea forţei de mună, traiul populaţiei va deveni stabilă
• Datorită creşterii utilizării forţei de muncă va creşte nivelul de pregătire (calificare) a populaţiei, precum şi puterea de cumpărare a localnicilor
• Datorită creşterii economice şi datorită mediului curat este posibilă creşterea aglomeraţiei prin migrarea de noi locuitori în zonă
• Având în vedere caracterul turistic şi natural al zonei dezvoltarea infrastructurii turistice şi a serviciilor complementare (pensiuni, restaurante, alternative privind petrecerea timpului liber etc.) va rezulta creşterea atractivităţii turistice a comunei
• Dezvoltarea turismului ecologic
• Dezvoltarea organizaţiilor civile
 
Amenințări
• Fără o politică adecvată în domeniul protecţiei mediului, avantajele competitivităţii se vor reduce în domeniul turismului
• Din cauza lipsei infrastructurii care sprijină investiţiile nu se realizează reţelele locale antreprenoriale necesare creşterii utilizării forţei de muncă
• Lipsa unei organizaţii agricole cooperativiste va cauza reducerea veniturilor din sectorul agricol
• Intensificarea îmbătrânirii populaţiei
• Lipsa de capital a întreprinzătorilor va rămâne constantă
• Instabilitatea socio-economică duce la intensificarea sărăciei populaţiei, respectiv la intensificarea excluziunii sociale a grupurilor dezavantajate
• Lipsa investiţiilor care vizează dezoltările infrastructurale şi a serviciilor