Viziune

Comuna Gheorghe Doja va fi o regiune economică atractivă şi competitivă la nivel european, bazată pe capacităţile de organizare a vieţii economice şi pe tradiţiile sale de producţie.

 Misiune

Crearea condiţiilor necesare pentru dezvoltarea durabilă economică, socială şi de mediu, bazată pe resursele şi posibilităţile regiunii şi pe posibilităţile oferite de mediul înconjurător în vederea creşterii calităţii vieţii a locuitorilor comunei

 Obiectivul strategic

 Având în vedere situaţia socio-economică actuală, ţinând cont de obiectivele Programului de dezvoltare a judeţului Mureş 2007 - 2013, obiectivul strategic global este următorul:

Creşterea economică mai accelerată a comunei bazată pe resursele locale, şi pe caracteristicile specifice  locale, reabilitarea inovativă a comunei şi  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă din comună păstrând tradiţiile şi caracteristicile specifice locale, asigurând o alternativă celor care doresc să trăiască într-un mediu curat, liniştit şi în acelaşi timp aproape de reşedinţa de judeţ.

 Obiective specifice

Orientarea de bază a strategiei comunei o constituie potenţarea punctelor tari, în vederea valorificării oportunităţilor de creştere şi minimizarea efectelor punctelor slabe prin eliminarea factorilor care blochează dezvoltarea.

Măsurile prin care se urmăreşte implementarea strategiei vizează cinci câmpuri de acţiune:

  • infrastructura
  • economia
  • mediul
  • resursele umane
  • turismul

Obiectivele specifice ale strategiei sunt următoarele:

1)  Creşterea prosperităţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi crearea de noi locuri de muncă;

2)  Creşterea rolului turismului în economia comunei prin investiţii directe, promovare şi îmbunătăţirea serviciilor turistice;

3)  Creşterea nivelului de trai a locuitorilor din comună prin diversificarea activităţilor economice în condiţiile conservării patrimoniului natural şi istoric;

4)  Dezvoltarea agriculturii în contextul bioproducţiei, a agroturismului şi a economiei de piaţă.

5)  Amenajarea unui mediu ambiant de locuinţe şi de servicii orientate pe cetăţeni.

6)  Gospodărirea complexă a mediului.

7)  Combaterea dinamică a dezavantajelor.

8)  Consolidarea societăţii civile.

9)  Ridicarea performanţelor economice prin sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru afaceri;

10)  Reducerea şomajului prin îmbunătăţirea angajării şi a adaptabilităţii forţei de muncă, promovarea oportunităţilor egale, îmbunătăţirea pregătirii şi combaterea excluziunii sociale;

11)  Reducerea disparităţilor în dezvoltarea localităţilor din comună;

12)  Dezvoltarea şi încurajarea creării de parteneriate în domeniul cercetării şi inovării tehnologice.

Priorităţile strategice de dezvoltare

Strategia de dezvoltare locală, prin priorităţile stabilite, urmăreşte dezvoltarea în comună a unei economii performante, prin mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane în corelaţie cu păstrarea tradiţiilor şi a caracterelor specifice locale,  conservarea mediului şi a patrimoniului, care să conducă la creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor.

Această strategie este axată pe următoarele  priorităţi  şi măsuri:

1.  Îmbunătăţirea infrastructurii locale (transport, mediu, sănătate, educaţie, asistenţă socială, utilităţi publice)

1.1.  Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport şi comunicaţii;

1.2.  Îmbunătăţirea infrastructurii tehnico-edilitare şi de protecţia mediului;

1.3.  Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de educaţie;

1.4.  Dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate;

1.5.  Reorganizarea, dezvoltarea infrastructurii de asistenţă socială.

1.6.  Dezvoltarea infrastructurii culturale.


2.  Sprijinirea afacerilor

2.1.  Crearea şi dezvoltarea IMM-urilor în sectorul productiv şi de servicii;

2.2.  Promovarea produselor industriale şi a serviciilor pe piaţa internă şi externă;

2.3  Dezvoltarea afacerilor prin crearea unor locaţii specifice.

2.4.  Dezvoltarea mediului de afaceri inovator. Sprijinirea cercetării, a transferului de tehnologie şi dezvoltarea reţelelor informaţionale pentru afaceri.

3.  Dezvoltarea agriculturii şi a turismului

3. 1.  Dezvoltarea infrastructurii în turism;

3. 2.  Dezvoltarea, diversificarea şi promovarea ofertei turistice;

3. 3.  Îmbunătăţirea serviciilor în turism;

3. 4.  Conservarea patrimoniului natural, istoric şi cultural.

3. 5.  Dezvoltarea agriculturii

4.  Dezvoltarea durabilă a localităţilor

4. 1.  Dezvoltarea durabilă a mediului rural.

4. 2.  Eficientizarea utilizării energiei şi economia de energie

5.  Creşterea ocupării, dezvoltarea resurselor umane şi a serviciilor sociale

5.1.  Promovarea măsurilor active de ocupare a forţei de muncă disponibile şi dezvoltarea sistemului de formare profesională iniţială şi continuă;

5.2.  Îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de servicii sociale;

5.3.  Achiziţionarea de competenţe specializate în domeniul administrării şi dezvoltarea afacerilor.

5.4  Creşterea nivelului de cunoştinţe a populaţiei

5.5  Formarea şi educarea pentru combaterea dezavantajelor

5.6  Crearea economiei sociale

6.  Amenajarea unui mediu ambiant de locuinţe şi de servicii orientate pe cetăţeni

  6.1  Reabilitarea inovativă a comunei

  6.2  Administraţie publică locală orientată spre clienţi

7.   Consolidarea societăţii civile:

7. 1  Dezvoltarea organizaţiilor civile

7.2  Stimularea atitudinii civice proactive

7.3  Programe „mod de viaţă”